OBRE LA TEVA MENT

Si tens una gran imaginació i t'agrada escriure, aquesta és la teva revista!

Si vols tenir l'oportunitat de veure els teus escrits publicats en una revista amb ISSN i que tothom tingui la possibilitat de poder llegir-los, envia'ns un conte, una història, una vivència interessant, un còmic, una tira còmica... a:

revistacuadedrac@gmail.com

CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA: 

En principi s'accepta qualsevol extensió, tipus de lletra i espaiat, ja que el nostre objectiu és que us sentiu còmodes amb els treballs que realitzeu. L'únic requisit que s'ha de complir és que envieu els documents en format Word.

Abans de publicar el document definitiu a la revista, us l'enviarem en PDF per tal que valoreu el resultat final.

PER ALS MENORS D'EDAT:

Si ets menor, amb l'obra que enviïs, has d'ajuntar-hi l'autorització que hi ha a continuació, degudament signada pel teu pare, mare o tutor legal i un petita biografia teva on hi consti el teu nom i cognoms, la teva edat, la població des d'on escrius i alguna afició que tinguis, per tal que ho posem en l'apartat de biografies que hi ha a la revista.

AUTORITZACIÓ PER A PUBLICACIÓ D'OBRES LITERÀRIES 

A LA REVISTA "CUA DE DRAC"

Jo.................................................................................................., major d'edat, amb DNI..............................i amb domicili a...........................................................................................de la localitat de.............................................................. amb codi postal.........................

Estic assabentat que ........................................................................................................... és l'autor/a de l'obra original que porta per títol:..........................................................................................................................................i que és un (relat,conte,còmic...).................................................

Com a responsable legal del meu fill o filla accepto les condicions de participació i de presentació d'obres per a selecció i autoritzo als responsables de la revista "Cua de Drac" a publicar l'esmentada obra en cas que aquesta sigui seleccionada. Així mateix, cedeixo els drets de reproducció (còpia), distribució (posada a disposició del públic) i comunicació pública (difusió) de la mateixa.

Em responsabilitzo de la veracitat de les dades anteriors i de l'originalitat de l'obra.

                      ..................................................,............de/d'.........................................,de l'any.....................

Signatura: